Demo

Regulamin sekcji PTPI

REGULAMIN SEKCJI

POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII INTEGRATYWNEJ

1. Sekcja jest organem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej (PTPI) powołanym do realizacji celów statutowych Towarzystwa w określonej dziedzinie psychoterapii.

2. Podstawą działania każdej Sekcji jest Statut PTPI, uchwały Zarządu PTPI oraz niniejszy Regulamin.

3. Cele Sekcji to:

 • działania na rzecz podwyższenia kwalifikacji zawodowych psychoterapeutów
 • wspieranie psychoterapeutów w zakresie trudności związanych z pracą zawodową
 • wspieranie i podejmowanie działalności naukowo-badawczej związanej z przedmiotem działalności Sekcji
 • utrzymywanie kontaktów oraz współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze zainteresowań Sekcji
 • organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów edukacyjnych itp.
 • dbanie o standardy zawodowe i etyczne w zakresie psychoterapii
 • prowadzenie działalności popularyzującej.

4. Członkiem Sekcji może zostać osoba, która

 • jest członkiem PTPI
 • zadeklaruje chęć przystąpienia do Sekcji.

5. Członkiem wspierającym może być każda osoba zainteresowana działalnością Sekcji. Nie jest konieczne jednoczesne członkostwo w PTPI.

 • Członek wspierający ma prawo do korzystania z wszelkich form jej merytorycznej działalności.
 • Członek wspierający podlega ochronie Komisji Etycznej PTPI.

6. Członków Sekcji przyjmuje Zarząd Sekcji na podstawie deklaracji.

7. Opłaty członkowskie z tytułu przynależności do Sekcji zostają ustalone przez Zarząd PTPI.

8. Członek Sekcji ma prawo:

 • uczestniczyć we wszystkich formach działalności Sekcji
 • korzystać ze zniżek przewidzianych dla członków Sekcji związanych z wydarzeniami oraz przedsięwzięciami organizowanymi przez PTPI oraz partnerów Towarzystwa.

9. Członek Sekcji jest zobowiązany do:

 • przestrzegania postanowień Regulaminu
 • aktywnego udziału w realizacji celów Sekcji
 • przestrzegania zasad etyki zawodowej.

10. Członkostwo w Sekcji ustaje na skutek:

 • dobrowolnej rezygnacji złożonej Przewodniczącemu Sekcji
 • skreślenia z listy członków PTPI
 • skreślenia z listy członków Sekcji w związku z nieprzestrzeganiem Statutu, Regulaminu i uchwał władz Towarzystwa
 • rozwiązania Sekcji.

11. Sekcją kieruje Przewodniczący powoływany przez Zarząd PTPI.

12. Do obowiązków Przewodniczącego Sekcji należy:

 • organizowanie zebrań członków Sekcji
 • opracowywanie, wspólnie z członkami Sekcji, planów działania Sekcji i nadzór nad ich realizacją
 • składanie sprawozdań z działalności.

13. Zebrania Sekcji odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej niż cztery razy w roku.

 • Zebrania mogą odbywać się online.
 • O miejscu i terminie zebrania Przewodniczący Sekcji zawiadamia członków Sekcji drogą elektroniczną najpóźniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

ul. Podkowy 42, Warszawa 04-937
e-mail: integratywna@gmail.com
tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: 31 1600 1462 1737 8470 4000 0001
BNP PARIBAS