Demo
  • Start
  • Certyfikat psychoterapeuty

Certyfikat psychoterapeuty

Członkowie towarzystwa mogą ubiegać się o Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej. Legitymująca się nim osoba jest samodzielnym psychoterapeutą pracującym w modalności integratywnej, którego praca podlega społecznemu oglądowi, kompetencje zawodowe są ustawicznie aktualizowane, a on sam postępuje w swojej pracy zawodowej zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychoterapeuty PTPI.

 wzor certyfikatu nowy

 

Wszystkie osoby, które rozpoczęły szkolenie akredytowane przez PTPI  do 31.12.2016 r. mogą nadal uzyskać certyfikat psychoterapeuty PTPI - czyli wszyscy studenci Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej w Krakowie (PIPI), którzy rozpoczęli szkolenie przed 31 grudnia 2016 roku.

Procedura certyfikacyjna dostępna jest również dla osób, które ukończyły szkolenie w innych niż PIPI szkołach, czują się psychoterapeutami integratywnymi, są członkami PTPI, są lub byli w superwizji oraz zdadzą egzamin certyfikacyjny przed komisją zewnętrzną PTPI.

Warunkiem uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty PTPI są:

1. Ukończenie całościowego szkolenia integratywnego lub ukończenie szkolenia składającego się ze szkoleń cząstkowych zgodnego z wymogami minimów szkoleniowych PRP dokumentujących multimodalność kandydata.

2. Dyplom 4 letniej szkoły psychoterapii.

3. Udokumentowany staż minimum 5 (pięciu) lat praktyki psychoterapeutycznej

4. 150 godzin superwizji po ukończeniu szkolenia, w tym konieczna jest superwizja u superwizora PTPI (również superwizorów posiadających status superwizora PTPI do 2016r.).

5. Rekomendacja dwóch superwizorów.

6. Zdany egzamin certyfikacyjny, na podstawie nagranej sesji.

7. Rekomendacja PTPI w trybie administracyjnym lub w trybie egzaminu.

8. Opłacone na bieżąco składki członkowskie.

9. Dokonanie opłaty za egzamin Certyfikacyjny w wysokości 900 (dziewięćset) złotych.

 

Opis Egzaminu:

Egzamin certyfikacyjny jest zdawany przed Komisją Zewnętrzną PTPI.

Egzamin opiera się o ocenę sesji i obronę przed Komisją Zewnętrzną.

Aplikant spełniający wymagania formalne po przesłaniu kompletu niezbędnych dokumentów oraz nagrania audio jednej sesji psychoterapeutycznej wraz z transkryptem sesji zostaje dopuszczony do obrony sesji przed Komisją Zewnętrzną.

Obrona sesji ma formę rozmowy z Komisją Zewnętrzną, podczas której aplikant powinien wykazać się właściwą konceptualizacją, rozumieniem dynamiki pacjenta oraz sesji, widzeniem słabych i mocnych momentów sesji. Komisja Zewnętrzna ocenia dojrzałość zawodową aplikanta do Certyfikatu Psychoterapeuty PTPI.

 

*Oprawę graficzną certyfikatu opracował Tadeusz Ginko

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

ul. Emilii Sczanieckiej 2A/1, Poznań 60-216
e-mail: integratywna@gmail.com
tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: ING Bank Śląski 27 1050 1445 1000 0023 0991 4006