Demo

Statut

Statut Stowarzyszenia
„POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOTERAPII INTEGRATYWNEJ”

Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
2. Nazwa i logo Stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone.
3. Stowarzyszenie zrzesza osoby, wyrażające chęć przystąpienia do Stowarzyszenia, zainteresowane rozwojem psychoterapii integratywnej.

§ 2
1. Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz krajowych – miasto Warszawa. Do właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej może używać skrótu nazwy „PTPI”.
§ 3
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tych samych lub podobnych celach i zadaniach lub współpracować z takimi organizacjami.
2. Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami i organizacjami rządowymi, pozarządowymi oraz samorządowymi w zakresie wszelkich zagadnień dotyczących psychoterapii i zdrowia psychicznego.

§ 4
Stowarzyszenie ma prawo posiadać i używać logo, odznaki oraz pieczęcie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5
Stowarzyszenie może powoływać oddziały, sekcje oraz koła.

§ 6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i formy działania.

§ 7
Celem Stowarzyszenia jest:
1. upowszechnianie wśród członków Stowarzyszenia wiedzy o psychoterapii,
2. integrowanie współczesnych nurtów psychoterapii,
3. wspieranie inicjatyw i aktywności społecznej członków Stowarzyszenia,
4. aktywizacja zawodowa i gospodarcza członków Stowarzyszenia,
5. umożliwianie i ułatwianie członkom Stowarzyszenia dostępu do zdobyczy nowoczesnej nauki w dziedzinie psychoterapii,
6. wspieranie działalności w dziedzinie psychoterapii, popieranie jej rozwoju, a w szczególności:
a) tworzenie zasad etyki zawodowej i ich propagowanie w środowisku psychoterapeutów,
b) wypracowanie wzorców i standardów psychoterapii,
c) ochrona interesów i statusu zawodowego psychoterapeuty,
d) reprezentacja interesów psychoterapeutów wobec organów państwowych, organizacji i środowisk gospodarczych krajowych i zagranicznych,
7. rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród członków Stowarzyszenia,
8. prowadzenie w ramach i pod kierownictwem Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej prac naukowo-badawczych,
9. rozwijanie krajowych oraz międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej.
10. pomoc w zdobywaniu przez członków Stowarzyszenia podręczników, materiałów źródłowych i innych środków pomocnych w szkoleniu z zakresu psychoterapii.

§ 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. dbałość o przestrzeganie zasad etyki zawodowej przez członków Stowarzyszenia,
2. organizowanie zebrań dyskusyjnych, odczytów, konferencji, seminariów,
3. organizowanie ogólnokrajowych i międzynarodowych imprez naukowych,
4. współpracę z instytucjami prowadzącymi badania w dziedzinach pokrewnych celom Stowarzyszenia,
5. prowadzenie badań naukowych oraz wspieranie projektów innych instytucji o podobnych zainteresowaniach,
6. prowadzenie działalności zmierzającej do odkrywania osób o szczególnych uzdolnieniach zawodowych oraz wspieranie ich rozwoju zawodowego,
7. przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinach związanych z celami Stowarzyszenia,
8. zakładanie i prowadzenie bibliotek, zbiorów nośników danych, baz danych związanych tematycznie z celami statutowymi,
9. nadawanie certyfikatów i licencji psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej oraz innych certyfikatów i licencji związanych z działalnością Stowarzyszenia,
10. projektowanie, opiniowanie i popularyzowanie materiałów szkoleniowych z zakresu psychoterapii integratywnej ,
11. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej,
12. promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii w zakresie pracy psychoterapeuty,
13. prowadzenie i wspieranie organizacyjne działalności naukowej i badawczej,
14. współpraca z organizacjami o podobnym charakterze w kraju i za granicą,
15. organizowanie imprez o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym,
16. budowanie kontaktów międzyludzkich opartych na przyjaźni i solidarności oraz krzewienie form koleżeńskiego współżycia i kontaktów towarzyskich,
17. stworzenie przestrzeni do realizacji własnych zainteresowań, pomysłów i projektów,
18. wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów dotyczących psychoterapii,
19. wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia,
20. współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, oraz innymi organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych,
21. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

§ 9
Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych o podobnym profilu działalności z zachowaniem zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków nadzwyczajnych,
2. członków kandydatów,
3. członków zwyczajnych,
4. członków wspierających,
5. członków honorowych.

§ 11
1. Członkiem nadzwyczajnym może być student studiów magisterskich w naukach społecznych, humanistycznych lub lekarskich, który zadeklaruje przestrzeganie statutu Stowarzyszenia oraz zasad kodeksu etyczno-zawodowego PTPI, posiadający pisemną rekomendację co najmniej jednego członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
2. Członek nadzwyczajny ma prawo:
1) brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć w zjazdach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie zgodnie z regulaminem uchwalonym przez zarząd,
3) brać czynny udział w sekcjach i kołach Stowarzyszenia,
4) korzystać z bibliotek, sprzętu, wydawnictw Stowarzyszenia, według zasad określonych w odrębnych regulaminach, uchwalonych przez zarząd,
5) nosić odznaki i legitymację zgodnie z regulaminem uchwalonym przez zarząd,
6) korzystać ze zniżek na imprezy i publikacje Stowarzyszenia,
7) reprezentować Stowarzyszenie na imprezach ogólnokrajowych i międzynarodowych za zgodą zarządu Stowarzyszenia,
8) wysuwać postulaty i wnioski do właściwych władz, oceniać ich działalność,
9) swobodnie wyrażać poglądy na każdym forum organizacji.

§ 12
1. Członkiem kandydatem może być osoba, która ukończyła studia magisterskie w naukach społecznych, humanistycznych lub lekarskich, która zadeklaruje przestrzeganie statutu Stowarzyszenia oraz zasad kodeksu etyczno-zawodowego PTPI, posiadająca pisemną rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Członek kandydat oprócz praw przysługujących członkowi nadzwyczajnemu ma prawo uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej.

§ 13
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba, która ukończyła studia magisterskie w naukach społecznych, humanistycznych lub lekarskich, legitymująca się co najmniej rocznym stażem jako członek kandydat, posiadająca pisemną rekomendację co najmniej trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia, która złoży przyrzeczenie dotyczące przestrzegania statutu Stowarzyszenia oraz zasad kodeksu etyczno-zawodowego PTPI.
2. Członek zwyczajny oprócz praw przysługujących członkowi kandydatowi ma bierne i czynne prawo wyborcze.
3. Założyciele Stowarzyszenia uzyskują status członków zwyczajnych automatycznie z chwilą jego powstania.
4. W pierwszym roku działalności Stowarzyszenia dla uzyskania statusu członka zwyczajnego nie jest wymagany roczny staż jako członka kandydata.
5. Ustala się treść przyrzeczenia, o którym mowa w ust. 1: „Przyrzekam w swojej działalności zawodowej przestrzegać kodeksu etyczno-zawodowego PTPI, ponosić odpowiedzialność za realizację celów Towarzystwa, nieść swoim koleżankom i kolegom psychoterapeutom pomoc i wsparcie w potrzebach zawodowych, poświęcać część swojego czasu społecznej pracy na rzecz innych ludzi, w pracy kierować się uczciwością, rzetelnością oraz honorem i promować te wartości w swojej wspólnocie zawodowej.”

§ 14
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością merytoryczną Stowarzyszenia, która zadeklaruje poparcie materialne na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający, nie będący osobą fizyczną działa za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
3. Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego z wyłączeniem biernego i czynnego prawa wyborczego. Na Walnym Zebraniu członek wspierający posiada jedynie głos doradczy.

§15
1. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd Stowarzyszenia.
2. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy posiada wszelkie przywileje członków Stowarzyszenia i zwolniony jest od świadczeń członkowskich.

§ 16
Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek przestrzegać postanowień Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów, a także zasad kodeksu etyczno-zawodowego PTPI, sumiennie wykonywać działania, które zostały mu powierzone przez zarząd Stowarzyszenia, chronić mienie Stowarzyszenia jako wspólne dobro jego członków, opłacać regularnie składki członkowskie.

§ 17
1. Wniosek o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia rozpatruje Zarząd, weryfikując kwalifikacje wnioskodawcy oraz przedłożone rekomendacje.
2. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie nadania lub odmowy nadania określonego statusu członka Stowarzyszenia zwykłą większością głosów. Dla podjęcia uchwały w sprawie nadania określonego statusu członka Stowarzyszenia konieczna jest zgoda prezesa lub v-ce prezesa Stowarzyszenia.

§ 18
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:
1) wystąpienia ze Stowarzyszenia,
2) rozwiązania Stowarzyszenia,
3) śmierci osoby fizycznej lub ustania bytu osoby prawnej,
4) wykluczenia członka ze Stowarzyszenia.

§ 19
Wystąpienie ze Stowarzyszenia następuje przez złożenie Zarządowi oświadczenia na piśmie.

§ 20
1. Członek Stowarzyszenia naruszający obowiązki określone w Statucie oraz podstawowe zasady etyki zawodowej może być ukarany przez Zarząd Stowarzyszenia jedną z następujących kar:
1) upomnieniem
2) naganą z ostrzeżeniem,
3) częściowym ograniczeniem w uprawnieniach członkowskich na okres do 1 roku,
4) zawieszeniem w prawach członka do na okres 1 roku,
5) wykluczeniem ze Stowarzyszenia za działalność na szkodę stowarzyszenia,
2. Członkowi Stowarzyszenia ukaranemu jedną z kar wymienionych w ust. 1 przysługuje prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej w terminie jednego miesiąca od daty powiadomienia członka o ukaraniu go przez Zarząd.
3. Zarząd podejmuje uchwałę o wykreśleniu również w razie nie opłacania składek przez okres jednego roku oraz w przypadku stwierdzenia przez Zarząd, że informacje podane na temat kwalifikacji podane w deklaracji członkowskiej były nieprawdziwe, a prawdziwe wykluczałyby członkostwo.

§ 21
Decyzja Zarządu o wykreśleniu lub wykluczeniu podejmowana jest bez konieczności zasięgnięcia opinii innych organów Stowarzyszenia.

§ 22
Od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się, w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji, do Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 23
Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna.

§ 24
1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
2. Prawo i obowiązek udziału w Walnym Zebraniu przysługuje każdemu członkowi Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne:
1) zwyczajne Walne Zebranie może być:
- sprawozdawczo – wyborcze, które zwołuje Zarząd w końcu kadencji, nie później jednak niż w ciągu trzech miesięcy po jej upływie;
- sprawozdawcze, które zwołuje Zarząd corocznie w terminie do 30 czerwca. Nie zwołanie Walnego Zebrania w wyżej podanych terminach upoważnia Komisję Rewizyjną do zwołania takiego Walnego Zebrania.
2) nadzwyczajne Walne Zebranie, które może być zwołane w każdym czasie z inicjatywy Zarządu, na żądanie Komisji Rewizyjnej, na pisemne żądanie jednej trzeciej ogółu członków zwyczajnych Stowarzyszenia z podaniem spraw, które mają być przedmiotem obrad lub na skutek ustąpienia prezesa Zarządu, wybranego przez Walne Zebranie. Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 30 dni, liczonym od daty otrzymania żądania określonego powyżej. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane;
4. Walne Zebranie zwołuje się poprzez wywieszenie ogłoszenia w lokalu Stowarzyszenia na co najmniej dwa tygodnie przed terminem zebrania.
5. Na Walnym Zebraniu głos stanowczy oraz czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje członkom zwyczajnym, natomiast członkowie nadzwyczajni, członkowie kandydaci, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi mają głos doradczy.

§ 25
Do wyłącznej kompetencji Walnego zebrania należy:
1) uchwalanie i zmiana Statutu Stowarzyszenia,
2) uchwalanie kierunków działania Stowarzyszenia,
3) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich,
6) wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
7) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 26
1. Walne Zebranie wybiera i odwołuje Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. Kandydatów do tych organów zgłaszają członkowie zwyczajni.
2. W razie zmniejszenia się składu wymienionych w ust. 1 organów w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W drodze kooptacji nie można powołać więcej niż połowy składu organu.
3. Pierwszy skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej powołuje zebranie Założycielskie Stowarzyszenia, spośród członków założycieli na okres czterech lat.

§ 27
1. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał:
1) w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 50% członków z prawem głosu
2) w drugim terminie - niezależnie od ilości obecnych.
2. Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, poza wyjątkami określonymi przepisami oraz niniejszym statutem.
3. Zmiana statutu, odwołanie członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów dysponujących głosem stanowiącym, przy obecności co najmniej jednej trzeciej liczby tych członków.
4. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

§ 28
1. Jeżeli liczba członków zwyczajnych przekroczy 200, to Walne Zebranie może być zastąpione Zebraniem Przedstawicieli.
2. Podział na okręgi ustala uchwała Walnego Zebrania.
3. Na każdych 10 członków zwyczajnych przypada w danym okręgu 1 mandat.
4. Kadencja delegata trwa cztery lata.

§ 29
1. Zarząd jest organem wykonawczym, kierującym działalnością Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z trzech do siedmiu członków.
3. Zarząd wybiera ze swego składu Prezesa, v-ce Prezesa, Skarbnika oraz Sekretarza. W przypadku Zarządu trzyosobowego Sekretarz pełni funkcje Skarbnika.
4. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. Przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane w drodze telekonferencji potwierdzonej pisemnym głosowaniem. Dla skuteczności tej formy głosowania konieczne jest pisemne głosowanie przez każdego z członków Zarządu.
7. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.

§ 30
Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy dotyczące działalności Stowarzyszenia nie zastrzeżone do kompetencji innych organów, a w szczególności:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia wobec władz i osób trzecich,
3) inicjowanie, koordynowanie i organizowanie działalności Stowarzyszenia,
4) zarządzania funduszami i majątkiem Stowarzyszenia,
5) opracowywanie projektów planów działalności Stowarzyszenia,
6) udzielanie pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia,
7) powoływanie oraz rozwiązywanie sekcji oraz kół, a także grup i komisji problemowych (stałych i czasowych) oraz koordynowanie ich działalności,
8) powoływanie i odwoływanie szefów sekcji, kół, grup, komisji problemowych,
9) zatwierdzanie regulaminów działalności sekcji, kół, grup, komisji problemowych oraz innych regulaminów wewnętrznych,
10) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym profilu działania,
11) zatwierdzanie wniosków Komisji Rewizyjnej,
12) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich i wpisowego zgodnie z zasadami uchwalonymi na Walnym Zebraniu,
13) przyjmowanie członków i prowadzenie ich ewidencji,
14) nadawanie i odbieranie certyfikatów i licencji na wniosek odpowiedniej komisji.

§ 31
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie na okres czterech lat. Komisja wybiera ze swego składu Przewodniczącego.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola co najmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia i jego organów pod kątem gospodarności i zgodności z przepisami prawa, statutu i uchwałami organów Stowarzyszenia,
2) przedstawianie Walnemu Zebraniu wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,
3) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 32
Komisja Rewizyjna ma prawo żądania wyjaśnień w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia i jego organów.
Rozdział V
Fundusze i majątek Stowarzyszenia

§ 33
Majątek Stowarzyszenia powstaje z wpisowego, składek członkowskich, dotacji, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z działalności statutowej, ofiarności publicznej oraz pożytków z ruchomości, nieruchomości i praw należących do Stowarzyszenia.

§ 34
1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd na podstawie rocznego planu działalności Stowarzyszenia.
2. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub v-ce Prezes Zarządu.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§35
Uchwały w sprawie zmian w Statucie podejmuje Walne Zebranie Stowarzyszenia większością 2/3 głosów stanowiących, przy obecności co najmniej jednej trzeciej liczby tych członków. Każda zmiana w Statucie wymaga rejestracji w sądzie.
§36
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania większością 2/3 głosów stanowiących, przy obecności co najmniej jednej trzeciej liczby tych członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku stowarzyszenia.
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje również w przypadku, gdy liczba członków będzie mniejsza niż 15.

§ 37
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

ul. Podkowy 42, Warszawa 04-937
e-mail: integratywna@gmail.com
tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: 31 1600 1462 1737 8470 4000 0001
BNP PARIBAS