Demo
 • Start
 • Odnawianie certyfikatu

Odnawianie certyfikatu

PROCEDURY PRZEDŁUŻANIA CERTYFIKATÓW PSYCHOTERAPEUTY PTPI od 2017 roku


1.    Na mocy uchwały Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej nr 6/10/2017 z dn. 12.10.2017 w celu przedłużenia certyfikatów należy spełnić poniższe warunki:

 1. Pół roku przed utratą ważności certyfikatu psychoterapeuta i/lub superwizor otrzyma informację drogą mailową o konieczności odnowienia certyfikatu. W wyjątkowych przypadkach posiadacz certyfikatu może otrzymać informację wcześniej (np. gdy otrzymany certyfikat nie posiadał określonej daty ważności)
 2. Psychoterapeuta lub superwizor powinien złożyć wniosek o odnowienie Certyfikatu na co najmniej 3 miesiące przed końcem ważności certyfikatu
 3. Wniosek o odnowienie ważności certyfikatu rozpatruje Komisja Certyfikacyjna. Od decyzji negatywnej przysługuje procedura odwoławcza na zasadach określonych osobną procedurą.
 4. Opłata za odnowienie ważności certyfikatu wynosi 50% opłaty certyfikacyjnej.
 5. Nie złożenie wniosku o odnowienie ważności uzyskanego certyfikatu przed upływem wyznaczonych terminów spowoduje jego wygaśniecie.

Ponadto:

2.    Osoby które otrzymały certyfikat do 2016 roku włącznie, by przedłużyć certyfikat mają obowiązek zdać egzamin certyfikacyjny przed komisją zewnętrzną w ciągu 5 lat od uzyskania certyfikatu.

3.    Wykazać minimum 150 godzin w następujących formach:

 1. uczestnictwo w zaawansowanych lub dodatkowych szkoleniach z psychoterapii (opis musi zawierać nazwę instytucji szkoleniowej, miejsce, czas trwania i program szkolenia)
 2. Korzystanie z profesjonalnej lub koleżeńskiej superwizji (podać nazwę instytucji i nazwisko superwizora i/lub w przypadku superwizji koleżeńskiej nazwisko - w przypadku grupy nazwiska superwizowanych, ilość godzin) – 40 h
 3. uczestnictwo w konferencjach, sympozjach naukowych (tytuły, daty, organizatorzy, ilość godzin, zaświadczenia uczestnictwa) max. 20 h
 4. zaangażowanie na rzecz środowiska zawodowego psychoterapeutów (zarządy, komitety, grupy robocze). Należy podać nazwy organizacji, daty spotkań, formalny czas trwania spotkań.
 5. Udział w dodatkowym szkoleniu psychoterapeutycznym jako superwizor, badacz, nauczyciel, prelegent na konferencji.

W puli 150 godzin powinno znaleźć się minimum 30 godzin z którejkolwiek kategorii w ciągu 5 lat od daty uzyskania certyfikatu, poza wyjątkami w punkcie 2 i 3 (w tym superwizji z profesjonalnym certyfikowanym superwizorem uznanego towarzystwa powinno być min. 30 godz.)

4.    Dodatkowo psychoterapeuta powinien załączyć następujące oświadczenia:

 1. Oświadczenie o ilości przeprowadzonych sesji psychoterapeutycznych
 2. Oświadczenie, że od czasu uzyskania certyfikatu nie zaszły w jego życiu zawodowym lub osobistym zmiany, które znacznie utrudniłyby lub wykluczały z przyczyn etycznych, profesjonalnych lub innych funkcjonowanie w roli psychoterapeuty.

 

 Przepisy przejściowe, dla osób, które uzyskały certyfikat przed 2016 rokiem

Na mocy uchwał Zarządu PTPI nr 1/01/2018 z dn. 28.01.2018 oraz nr 03/04/2018 z dn. 27.04.2018 umożliwia się przedłużenie certyfikatu na okres roku pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 1. Odbycie w ciągu roku co najmniej 20 godzin superwizji u superwizora towarzystwa uznanego przez Polską Radę Psychoterapii podejścia psychoterapeutycznego, niezwiązanego ze szkołą Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej oraz Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej MKN oraz 15 godzin szkoleń w tematyce psychoterapii w niezależnych od w/w instytucjach.

 2. Osoby które otrzymały certyfikat do 2016 roku włącznie, by przedłużyć certyfikat mają obowiązek zdać egzamin certyfikacyjny przed komisją zewnętrzną w ciągu 5 lat od uzyskania certyfikatu. Osoby które otrzymały certyfikat do roku 2014 włącznie uzyskują prawo do okresu przejściowego który wynosi półtora roku podczas którego mają obowiązek zdać egzamin certyfikacyjny przed komisją egzaminacyjną PTPI i złożyć wniosek o przedłużenie certyfikatu.

W związku z wymaganiami stawianymi przez PRP, oraz w związku z możliwością nieprawidłowości powyższe warunki są konieczne by kandydat mógł udowodnić, że poddaje weryfikacji swoje kompetencje w środowisku  psychoterapeutów oraz pozostaje w ustawicznym kształceniu czym poświadcza swój profesjonalizm.

Adres Komisji Certyfikacyjnej PTPI: komisja.certyfikacyjna.ptpi@gmail.com

W skład Komisji Certyfikacyjnej wchodzą: Renata Krawczyk, Piotr Kościelniak

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

ul. Emilii Sczanieckiej 2A/1, Poznań 60-216
e-mail: integratywna@gmail.com
tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: ING Bank Śląski 27 1050 1445 1000 0023 0991 4006