Demo

Polska Rada Psychoterapii

 

logo PRP

POLSKA RADA PSYCHOTERAPII - ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ
https://prp.org.pl

Polska Rada Psychoterapii została powołana w dn. 18.09.2006 r. z inicjatywy organizacji szkolących i/lub nadających uprawnienia zawodowe psychoterapeutom, a które wspólnie brały udział w konsultacjach społecznych Ministerstwa Zdrowia dotyczących ustawy o niektórych zawodach medycznych (w tym psychoterapii). Organizacje te, w większości stowarzyszenia psychoterapeutyczne oraz instytuty szkolące, wspólnie podpisały się pod pismem do Ministerstwa Zdrowia w sprawie projektu w/w ustawy. Od tamtej pory Polska Rada Psychoterapii prowadzi aktywne prace na rzecz legislacji zawodu psychoterapeuty w Polsce, tworząc własny projekt ustawy, tym samym określając m.in. standardy szkoleniowe w tym zawodzie.

 

Cele Polskiej Rady Psychoterapii:

Główne zadania PRP

  • Prawna regulacja zawodu psychoterapeuty, a przez to:
  • Reprezentacja wspólnych interesów środowiska psychoterapeutów w kontaktach z administracją.
  • Wymiana doświadczeń związanych ze szkoleniem i certyfikowaniem psychoterapeutów oraz sposobem uprawiania psychoterapii.
  • Rozwijanie i promowanie zasad etycznych i standardów dotyczących psychoterapii.
  • Inicjowanie i wspieranie działań służących dobru i bezpieczeństwu pacjentów korzystających z usług psychoterapeutów oraz rozwojowi i doskonaleniu psychoterapii w Polsce.

- zapewnienie wysokiego poziomu usług świadczonych w tym zawodzie,
- zwiększenie rangi zawodu psychoterapeuty,
- zabezpieczenie dobra pacjentów.

Dalsze kierunki działań

  • Gdy projekt ustawy autorstwa PRP zostanie ukończony, jej zadaniem będzie nadać mu bieg formalny, co oznacza podjęcie współpracy z administracją państwową, posłami itd.
  • PRP będzie kontynuować starania o równoprawne traktowanie przez NFZ certyfikatów wszystkich organizacji spełniających minimalne wymogi szkoleniowe zdefiniowane przez Radę, które w toku prac nad ustawą zostały uzgodnione z Ministerstwem Zdrowia oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
  • Działania upowszechniające wiedzę nt. PRP, jej celów i aktywności, prezentacje podczas konferencji naukowych organizowanych przez stowarzyszenia – członków Rady oraz przez innych organizatorów; w przyszłości możliwa jest wspólna organizacja konferencji i seminariów poświęconych wybranym zagadnieniom psychoterapii.

(źródło: https://prp.org.pl/cele-prp/)

 

 

(źródło: https://prp.org.pl/czlonkowie-prp/)

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat prac dotyczących zawodu psychoterapuety, a prowadzonych przez Polską Radę Psychoterapii.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

ul. Podkowy 42, Warszawa 04-937
e-mail: integratywna@gmail.com
tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: 31 1600 1462 1737 8470 4000 0001
BNP PARIBAS