Demo

Jak zostać psychoterapeutą

Według uzgodnień polskich stowarzyszeń psychoterapeutycznych szkolących w zawodzie psychoterapeuty, tworzących Polską Radę Psychoterapii, przygotowanie do zawodu psychoterapeuty zaczyna się od ukończenia studiów magisterskich lub medycznych.

Następnie należy się zapisać do szkoły psychoterapii w którymś z towarzystw psychoterapeutycznych i w ramach tej szkoły odbyć:

  • 590 godzin kształcenia teoretycznego oraz umiejętności i metod praktycznych.
  • 100 godzin własnego doświadczenia psychoterapeutycznego lub ekwiwalentnego w systemie indywidualnym lub grupowym.
  • 150 godzin superwizji indywidualnej lub grupowej.
  • 360 godzin stażu.
  • 2 lata praktyki psychoterapeutycznej pod superwizją w trakcie 4 letniego okresu szkolenia.

W tym stowarzyszeniu zdać egzamin certyfikacyjny.

By zostać psychoterapeutą certyfikowanym zgodnie ze standardami European Association for Psychotherapy, należy ukończyć studia wyższe (szczególnie w naukach humanistycznych lub społecznych), a następnie przejść co najmniej 4-letnie szkolenie w określonym podejściu terapeutycznym obejmujące:

  • nie mniej niż 700 godzin specjalistycznego praktycznego i teoretycznego szkolenia,
  • własną 2-3 letnią psychoterapię odpowiednią dla modalności (kierunku) psychoterapii, której się uczy
  • przynajmniej dwuletni okres ściśle superwizowanej praktyki psychoterapeutycznej w tym podejściu.

Ponadto przed uzyskaniem certyfikatu należy przez co najmniej 4 lata uprawiać psychoterapię oraz zdać egzamin certyfikacyjny w stowarzyszeniu odpowiedzialnym za szkolenie.

Psychoterapeuta powinien znać różne podejścia terapeutyczne, psychopatologię, mieć znajomość prawa dotyczącego psychoterapii i norm etycznych swojego zawodu. Niezbędna jest również przynależność do psychoterapeutycznego stowarzyszenia zawodowego.

Zgodnie ze standardami Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii, a także wielu innych renomowanych towarzystw psychoterapeutycznych, psychoterapeuta po uzyskaniu certyfikatu powinien nadal się kształcić. Oprócz stałej pracy psychoterapeutycznej, by móc przedłużyć certyfikat, musi co 5 lat udokumentować określoną ilość godzin uczestnictwa w superwizji, szkoleniach czy konferencjach. Służy to stałej aktualizacji jego wiedzy i umiejętności.

Uwaga: W Wiedniu, w roku 2005, otwarto Sigmund Freud University kształcący m.in. magistrów i doktorów psychoterapii. Absolwent magisterskich studiów psychoterapeutycznych na tym Uniwersytecie może prowadzić psychoterapię zaraz po studiach i spełnia wszystkie wymienione wyżej wymogi, z tą różnicą, że kształcenie w psychoterapii mógł rozpocząć zaraz po maturze.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

e-mail: integratywna@gmail.com
Sekretarz: tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: ING Bank Śląski 27 1050 1445 1000 0023 0991 4006