Demo

Regulamin Walnego Zebrania Członków PTPI

Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PTPI

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Właściwości i kompetencje walnego zebrania określa statut Stowarzyszenia.
 3. Walne zebranie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z zapisami statutu PTPI.
 4. Członkowie Stowarzyszenia zawiadamiani są o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż np. na 14 dni przed terminem Zebrania.
 5. Walne Zebranie może mieć charakter sprawozdawczy(zwoływane przynajmniej raz wroku nie poźniej niż do 30 czerwca), sprawozdawczo- wyborczy (na koniec kadencji Zarządu) lub nadzwyczajny (zwołane w określonym celu.      
 6. Walne zebranie otwiera przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia, a następnie zebrani dokonują wyboru przewodniczącego zebrania w głosowaniu jawnym.
 7. Kompetencje i obowiązki przewodniczącego:
 • prowadzenie zebrania zgodnie z porządkiem obrad i czuwanie nad jego zgodnością ze statutem oraz niniejszym regulaminem,
 • przedstawienie zebranym do zatwierdzenia ustalonego porządku obrad zebrania oraz zgłoszonych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad,
 • wybór Protokolanta,
 • sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie na jej podstawie prawomocności zebrania,
 • udzielanie głosu członkom według kolejności zgłoszeń,
 • sprawowanie pieczy nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,
 • ustalenie sposobu i kolejności głosowania,
 • podejmowanie innych czynności wynikających z Regulaminu walnego zebrania,
 • po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad - ogłoszenie podjętych uchwał  i zamknięcie  walnego zebrania,
 • sporządzenie i podpisanie protokółu – wspólnie z sekretarzem zebrania;
 • protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska przewodniczącego i sekretarza zebrania, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, numery  i treść podjętych uchwał i załączoną listę obecności członków Stowarzyszenia.
 1. Wszyscy członkowie stowarzyszenia mają prawo brać udział w walnym zebraniu, każdy z członków uprawnionych posiada prawo do jednego głosu.
 2. Członkowie zwyczajni, którzy nie będą obecni na Zebraniu mogą przekazać swój głos innemu członkowi zwyczajnemu za pomocą upoważnienia.
 3. Członkami zwyczajnymi są: założyciele, o ile nadal są członkami Towarzystwa oraz te osoby, które wstąpiły w szeregi Stowarzyszenia oraz spełniły wymagania określone w statucie PTPI.
 4. Walne zebranie wybiera zarząd i komisję rewizyjną  – w trybie przewidzianym przez statut Stowarzyszenia. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia, komisja rewizyjna sprawuje nadzór wewnętrzny, dotyczący działań merytorycznych i finansowych.
 5. Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać członkowie zwyczajni Stowarzyszenia - po uzyskaniu zgody kandydata.
 6. Do  przeprowadzenia  wyborów powołuje się komisję skrutacyjną.
 7. Wybory władz są jawne i bezpośrednie, następują bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania lub w przypadku Zebrania odbywającego się w drugim terminie bez względu na ilość obecnych członków. Wybory można utajnić w wyniku woli członków i w drodze głosowania.
 8. Głosowania inne niż wybór władz Stowarzyszenia odbywają się jawnie.
 9. Komisja rewizyjna na walnym zebraniu przedstawia wniosek o udzielenie/nieudzielenie absolutorium /ustępującemu/ zarządowi, jeśli Statut przewiduje taką możliwość.
 10. Podczas Walnego Zebrania przedstawione zostają sprawozdania Zarządu, jeśli Zebranie ma na celu sprawozdawczość oraz sprawozdania i opisy działania Komisji Rewizyjnej, które KR przygotowuje wcześniej, przed zebraniem - po szczegółowym sprawdzeniu wykonania nakreślonego planu pracy, budżetu i uchwał zarządu.
 11. Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych w statucie. Nadzwyczajne walne zebranie może odbywać się w każdym czasie i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 12. Do nadzwyczajnego walnego zebrania stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.
 13. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek zarządu i/lub członków Stowarzyszenia po zatwierdzeniu zmian na Walnym Zebraniu.
 14. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały.
 15. Regulamin uchwalony przez Walne Zebranie wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.

Uchwała  nr ........./........

w sprawie uchwalenia regulaminu obrad walnego zebrania członków Stowarzyszenia...................................................

Walne zebranie Stowarzyszenia... uchwala regulamin obrad walnego zebrania.

Za przyjęciem uchwały głosów..., przeciw.., wstrzymało się od głosu...osób.

W związku z powyższym uchwalony został regulamin obrad walnego zebrania Członków  Stowarzyszenia  ……..........................

 Protokolant                                                   Przewodniczący

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

ul. Podkowy 42, Warszawa 04-937
e-mail: integratywna@gmail.com
tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: 31 1600 1462 1737 8470 4000 0001
BNP PARIBAS